fbpx

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Premium Laser Clinic
Versie november 2018
Premium Laser Clinic hanteert onderstaande Algemene Voorwaarden.

 

1. Definities
Premium Laser Clinic: Premium Laser Clinic, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 72641703, gevestigd te (7622 GN) Borne aan de Grotestraat 104a, die de gebruiker is van deze Algemene Voorwaarden
Cliënt: de natuurlijke persoon die krachtens de Overeenkomst diensten afneemt van Premium Laser Clinic, oftewel de opdracht geeft tot behandeling. In deze voorwaarden wordt onder ‘Cliënt’ tevens verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger.
Partijen: de Cliënt en Premium Laser Clinic samen.
Overeenkomst: iedere schriftelijk vastgelegde wilsovereenstemming tussen Premium Laser Clinic en Cliënt gericht op het verlenen van een behandeling door Premium Laser Clinic, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

 

2. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de Cliënt en Premium Laser Clinic. Daarnaast zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en opdrachten afkomstig en uitgevoerd door Premium Laser Clinic.
 2. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval Premium Laser Clinic voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.
 3. Aan eventuele overeengekomen afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kan de Cliënt in de toekomstig geen rechten ontlenen.
 4. Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden worden vernietigd of nietig zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing en treden Partijen in overleg teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 5. De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

3. Overeenkomst

 1. Het uitbrengen van een offerte c.q. doen van een aanbieding verplicht Premium Laser Clinic niet tot het sluiten van een overeenkomst met de Cliënt.
 2. Kennelijke vergissingen en/of fouten in een offerte of aanbieding binden Premium Laser Clinic niet.
 3. De Overeenkomst komt tot stand door een (schriftelijke) aanvaarding door de Cliënt van de offerte c.q. aanbieding van Premium Laser Clinic en de daaropvolgende afspraakbevestiging voor het ondergaan van een behandeling.
 4. De Overeenkomt wordt gevormd door de schriftelijke afspraken tussen Premium Laser Clinic en de Cliënt en deze Algemene Voorwaarden. Deze afspraken vervangen alle eerdere voorstellen, correspondentie en afspraken in welke vorm dan ook. De overeenkomst tussen Premium Laser Clinic en de Cliënt behelst de opdracht van de Cliënt aan Premium Laser Clinic tot behandeling.
 5. 5. Premium Laser Clinic is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de Cliënt en heeft te allen tijde het recht de uitvoering van een behandeling te weigeren.
 6. 6. Wijzigingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst zijn slechts bindend, indien Premium Laser Clinic hiermee schriftelijk heeft ingestemd.

 

4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Premium Laser Clinic kan niet eerder gehouden worden met de uitvoering van de Overeenkomst aan te vangen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke informatie en gegevens door Cliënt zijn verstrekt en door Premium Laser Clinic ontvangen zijn.
 2. De Cliënt is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle aan Premium Laser Clinic verstrekte informatie en gegevens.
 3. De Cliënt dient Premium Laser Clinic tijdig op de hoogte te brengen en te houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.
 4. De Cliënt is verplicht volledige medewerking te verlenen aan Premium Laser Clinic, teneinde Premium Laser Clinic in staat te stellen de Overeenkomst na te komen. Indien de Cliënt de dienstverlening door Premium Laser Clinic weigert of op andere wijze verhindert of belemmert, heeft Premium Laser Clinic het recht de schade die zij dientengevolge lijdt op de Cliënt te verhalen.
 5. Premium Laser Clinic is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren.

 

5. Toestemming

 1. De Cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandelingsovereenkomst, onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud toestemming daartoe aan Premium Laser Clinic door het invullen en ondertekenen van het digitale intakeformulier van Premium Laser Clinic.
 2. Premium Laser Clinic kan van de Cliënt verlangen dat deze zijn toestemming digitaal via de Ipad bevestigd.
 3. In het geval de Cliënt zijn toestemming weigert dan wel intrekt zal Premium Laser Clinic en behandeling (meer) verrichten.

 

5. Tarieven en zorgverzekering

 1. Prijzen vermeld in brochures, websites, prijslijsten, offertes, aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten luiden in euro’s.
 2. Indien met de Cliënt geen (vaste) prijs is overeengekomen, zal Premium Laser Clinic de afgenomen diensten factureren tegen gebruikelijke tarieven.
 3. Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar en kunnen jaarlijks worden aangepast.
 4. De Cliënt draagt er zelf zorg voor dat hij op de hoogte is of en in welke mate zijn verzekeraar de behandeling vergoedt. Voorts is het de volledige verantwoordelijkheid van de Cliënt om facturen al dan niet bij zijn verzekeraar te declareren.

 

6. Betaling en facturatie

 1. De Cliënt betaalt direct na de behandeling contant of per pin.
 2. Indien Premium Laser Clinic de Cliënt op rekening behandelt, zorgt de cliënt voor volledigebetaling binnen 14 dagen na behandeling en wordt het betreffende bedrag op de rekening van Premium Laser Clinic onder vermelding van het factuurnummer en soort behandeling voldaan.
 3. Ongeacht of de factuur door de verzekeraar wordt vergoed, blijft de Cliënt te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur.
 4. In het geval de Cliënt niet of niet tijdig aan zijn/haar betalingsverplichting jegens Premium Laser Clinic voldoet, maakt Premium Laser Clinic aanspraak op vergoeding van contractuele rente van 1% per maand vanaf de dag waarop de Cliënt/patiënt in verzuim is geraakt tot en met de dag der algehele voldoening. Premium Laser Clinic is alsdan tevens bevoegd incassomaatregelen te (doen) nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor rekening van de Cliënt/patiënt.
 5. Een betaling van de Cliënt strekt in eerste plaats in mindering op de verschuldigde (buiten(gerechtelijke)) kosten, vervolgens op de verschuldigde rente en tenslotte op het openstaande factuurbedrag. Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de langst openstaande factuur. Ook als de Cliënt/patiënt bij de betaling een ander factuurnummer of andere omschrijving vermeldt.
 6. Bij betalingsachterstand is Premium Laser Clinic bevoegd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen directe contante betaling.
 7. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de Cliënt een klacht tegen Premium Laser Clinic indient over de factuur en/of de behandeling, tenzij Premium Laser Clinic instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.
 8. De betalingsverplichting vervalt niet als de Cliënt de overeenkomst beëindigt.

 

7. Annulering

 1. In het geval de Cliënt verhinderd is voor een afspraak dient hij de afspraak uiterlijk achtenveertig (48) uur voor het afgesproken tijdstip bij Premium Laser Clinic af te zeggen.
 2. Zegt de Cliënt niet of niet tijdig af, dan kan Premium Laser Clinic het tarief van de behandeling geheel dan wel gedeeltelijk in rekening brengen.
 3. Afspraken dienen per e-mailbericht te worden geannuleerd. De annulering wordt

geregistreerd op het moment dat de annulering door Premium Laser Clinic is ontvangen. Indien Cliënt haar afspraak telefonisch wil annuleren valt dit binnen de verantwoordelijkheid van Cliënt en dienen altijd onverwijld te worden opgevolgd door een schriftelijke bevestiging door de Cliënt Het telefonisch niet bereikbaar zijn van Premium Laser Clinic, kan geen reden zijn voor een niet-tijdige annulering.

 

8. Privacy

 1. Partijen zijn over een weer verplicht tot zorgvuldige en vertrouwelijke behandeling van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en het uitvoeren van de Overeenkomst hebben verkregen en zijn – indien van toepassing – gehouden deze geheimhoudingsplicht ook op te leggen aan hun medewerkers en door hen ingeschakelde derden.
 2. Premium Laser Clinic draagt zorg voor een zorgvuldige cliëntadministratie overeenkomstig de wettelijke privacyregels.
 3. Persoonsgegevens worden niet zonder toestemming van de betrokkene aan derden verstrekt of voor enig ander doel gebruikt, met uitzondering van wettelijke verplichtingen om desgevraagd gegevens te verstrekken.
 4. Premium Laser Clinic bewaart gegevens van de Cliënt in een dossier. De rechten van de Cliënt/patiënt zoals omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige relevante wetgeving worden gewaarborgd door Premium Laser Clinic. De omgang met persoonsgegevens door Premium Laser Clinic is nader uitgewerkt in het Privacy Statement van Premium Laser Clinic.
 5. Premium Laser Clinic bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen oneigenlijke inzage en gebruik.
 6. Onverminderd andere mogelijkheden heeft iedere Cliënt het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudend orgaan (in Nederland De Autoriteit Persoonsgegevens) indien de Cliënt van mening is dat de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens inbreuk maakt op de privacywetgeving.

 

9. Aansprakelijkheid

 1. Premium Laser Clinic is voor niet, onjuiste of gedeeltelijk onjuiste uitvoering van de Overeenkomst slechts aansprakelijk indien en voor zover zulks het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove onachtzaamheid van Premium Laser Clinic.
 2. Premium Laser Clinic is niet aansprakelijk voor schade die haar niet valt toe te rekenen.
 3. Premium Laser Clinic is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving of schade veroorzaakt door hulppersonen en/of derden diePremium Laser Clinic bij de uitvoering van de Overeenkomst heeft ingeschakeld.
 4. Aansprakelijkheid van Premium Laser Clinic is beperkt tot directe, materiele schade en wel tot het bedrag waarvoor de door Premium Laser Clinic afgesloten aansprakelijkheids-verzekering in voorkomend geval dekking biedt.
 5. Aansprakelijkheidstelling van Premium Laser Clinic dient schriftelijk plaats te vinden enuiterlijk binnen 14 dagen nadat de tekortkoming is ontdekt, dan wel redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden onder gedetailleerde omschrijving van de gronden die tot de aansprakelijkheid hebben geleid.
 6. Aansprakelijkheidstelling van Premium Laser Clinic schort de betalingsverplichting van de Cliënt/patiënt niet op.
 7. Premium Laser Clinic kan geen enkele garantie geven over de hoeveelheid haarreductie na de behandeling(en), dan wel het aantal behandelingen voor het bereiken van de gewenste haarreductie.
 8. Premium Laser Clinic is niet aansprakelijk voor verbranding en/of beschadiging aan de huid door o.a. tatoeages, piercings, moedervlekken en/of pigmentvlekken.
 9. Premium Laser Clinic is niet aansprakelijk voor (verergerde) pigmentatie op huid na de behandeling(en).

 

10. Overmacht

 1. In geval van overmacht is Premium Laser Clinic gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten tot dat de overmacht situatie is opgeheven.
 2. Voor zover Premium Laser Clinic bij het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst al gedeeltelijk is nagekomen of nog zal kunnen nakomen, heeft zij het recht het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte van de Overeenkomst te facturen aan de Cliënt.
 3. Als de overmacht situatie langer dan 2 maanden voortduurt zijn partijen bevoegd om tot ontbinding van de Overeenkomst over te gaan, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding zal ontstaan.

 

11. Ontbinding

 1. Partijen zijn bevoegd om de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te schorten of schriftelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, indien de andere partij: a) door surseance van betaling, faillissement, (wettelijke) schuldsanering, beslaglegging of anderszins in betalingsonmacht komt te verkeren dan wel ophoudt te bestaan; b) één of meer verplichtingen uit de Overeenkomst niet (volledig) nakomt en de tekortkoming zodanig ernstig is dat voortduring van de Overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, of dat zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst niet kan worden verwacht.
 2. Ontbinding van de Overeenkomst geeft geen recht op restitutie van vooruitbetaalde bijdragen, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Opzegging of opschorting van de overeenkomst is mogelijk indien de Cliënt zich onbehoorlijk of onheus gedraagt jegens Premium Laser Clinic of haar medewerkers of de aldaar werkzame vrijwilligers en/of jegens mede cliënten of hun bezoek.

 

12. Klachten

In geval van ontevredenheid of een klacht van de Cliënt/patiënt over de behandeling door Premium Laser Clinic, meldt de Cliënt/patiënt dit per e-mail zo snel mogelijk aan Premium Laser Clinic, binnen 48 uur na behandeling. Premium Laser Clinic en de Cliënt/patiënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen.

 

13. Toepasselijk recht

Op alle rechtsverhoudingen tussen Premium Laser Clinic en de Cliënt is uitsluitend Nederland recht van toepassing.

 

15. Wijziging

 1. Premium Laser Clinic behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzingen.
 2. Wijzigen worden schriftelijk of elektronisch via de website (www.premiumlaserclinic.nl) ter kennis van de Cliënt gebracht en treden één (1) maand na dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de Cliënt niet binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de Cliënt geacht de wijzing te hebben geaccepteerd. Indien de Cliënt binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst.