fbpx

Privacy

In ons Privacy Statement informeren wij u over hoe we met uw persoonsgegevens omgaan. U vindt er bijvoorbeeld uitleg over welke persoonsgegevens door ons verwerkt worden en hoe wij deze persoonsgegevens verwerken. Binnen Premium Laser Clinic worden uw persoonsgegevens verzameld en vastgelegd in uw dossier. Dit is noodzakelijk om de behandeling aan u mogelijk te maken. Uw persoonsgegevens worden verwerkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) en overige relevante wet- en regelgeving. Zo worden uw gegevens bijvoorbeeld uitsluitend verwerkt ten behoeve van uw eigen behandeling en worden deze niet zomaar gedeeld met derden.

 

Persoonsgegevens
Voor het leveren van een zorgvuldige behandeling is het noodzakelijk dat wij uw persoonsgegevens verwerken. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. In uw dossier bij Premium Laser Clinic worden alleen persoonsgegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn.

Premium Laser Clinic legt persoonsgegevens en medische gegevens vast om de cliënt te voorzien van een adequaat en correct cliëntendossier, te denken valt aan NAW-gegevens, (medische) rapportage met betrekking tot behandeling, het betaalgeschiedenis, het Informed Consent, eventuele andere persoonlijke notities en indien nodig foto’s van het te behandelen gebied.

Daarnaast is het in het kader van de behandeling soms noodzakelijk om bijzondere persoonsgegevens te verwerken. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die zo gevoelig zijn dat de verwerking ervan iemands privacy ernstig kan beïnvloeden. Dergelijke gegevens verwerken wij daarom alleen onder zeer strenge voorwaarden. De bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken zijn: gegevens met betrekking tot uw gezondheid of etnische afkomst.

 

Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?
Zoals aangegeven worden uw persoonsgegevens verwerkt om de juiste behandeling aan u te kunnen bieden. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens voor bijvoorbeeld:

 • Kwaliteitsbewaking en verbetering van de behandeling;
 • U zo goed mogelijk te leren kennen, een vertrouwde omgeving zorgt ervoor dat onze kliniek toegankelijk blijft;
 • Het verzenden van nieuwsbrieven of ander promotiemateriaal om u op de hoogte te houden van onze producten en diensten;
 • Om klachten en incidenten te onderzoeken;
 • De financiële afhandeling van de behandeling en onze administratie op orde te hebben;
 • Aan te tonen bij (overheids-)instanties dat Premium Laser Clinic zich houdt aan gemaakte afspraken en geldende wet- en regelgeving;

Wanneer Premium Laser Clinic uw persoonsgegevens voor andere dan bovengenoemde doelen wil gebruiken, kan dat alleen als u daar vooraf toestemming voor hebt gegeven.

 

Grondslag verwerking
Premium Laser Clinic mag uw persoonsgegevens alleen verwerken indien daar een in de wet genoemde grondslag voor is. De AVG kent 6 grondslagen, voor Premium Laser Clinic zijn de volgende grondslagen de belangrijkste:

 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen waaraanPremium Laser Clinic onderworpen is;
 • U hebt toestemming gegeven voor de gegevensverwerking.Indien de persoonsverwerking is gebaseerd op uw toestemming dan heeft u het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. Een dergelijke intrekking doet geen afbreuk aan de verwerking vóór intrekking van de toestemming.

 

Met wie delen we persoonsgegevens?
In principe delen we uw gegevens niet met anderen. Dat doen we alleen als deze gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien nodig, zullen wij altijd uw toestemming vragen.

Met organisaties die uw persoonsgegevens verwerken in opdracht van ons (zogenoemde ‘verwerkers’), sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Hierin zijn afspraken gemaakt om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

Zo zorgen we voor uw persoonsgegevens
We zorgen voor een goede en passende beveiliging van uw gegevens. We besteden veel geld en tijd aan de beveiliging van onze systemen, zodat uw persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Zo hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen elke andere vorm van onrechtmatige verwerking.

 

We hebben een geheimhoudingsverklaring getekend
Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. We gaan zorgvuldig om met gegevens die u ons toevertrouwt. En alleen geautoriseerde personeelsleden die bij de behandeling betrokken zijn mogen uw gegevens inzien en verwerken.

 

Er is toezicht op hoe we persoonsgegevens verwerken
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert of wij de AVG naleven. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht hoe wij omgaan met cookies, direct marketing via elektronische mail en het bel-me-niet register.

 

Wij bewaren gegevens niet langer dan nodig
Premium Laser Clinic bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden van de verwerking, tenzij er een wettelijke langere bewaartermijn geldt. Indien de bewaartermijn is verstreken worden de persoonsgegevens op zorgvuldige wijze verwijderd en vernietigd.

 

Uw voorkeur voor aanbiedingen instellen
We houden u graag op de hoogte van onze producten en diensten. Wilt u liever geen persoonlijke aanbiedingen? Geen probleem laat het ons weten:

U kunt u eenvoudig aan- en afmelden voor onze nieuwsbrief. Elke nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Na afmelding zult u geen nieuwsbrief meer van ons ontvangen en wordt uw e-mailadres verwijderd uit onze database.

Daarnaast kunt u zich eenvoudig aan- en afmelden voor overige commerciële acties en aanbiedingen.

 

Uw persoonsgegevens bekijken of aanpassen
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd? Dan kunt u gebruik maken van uw ‘Recht van inzage’. U kunt tevens vragen om een afschrift van de persoonsgegevens die wij van u hebben verwerkt. Wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet of niet langer volledig zijn, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking, een verzoek indienen om u persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te rectificeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen aan een derde.

Neem daarvoor contact op met ons via de telefoon of per e-mail: info@premiumlaserclinic.nl. Onze medewerkers zullen verifiëren of het verzoek ook daadwerkelijk van de betrokkenen (of eventueel een vertegenwoordiger) afkomstig is.

Premium Laser Clinic zal uw verzoeken zo snel mogelijk inwilligen. U wordt binnen een maand schriftelijk geïnformeerd over het al dan niet toewijzen van uw verzoek.

 

Vragen over privacy?
Heeft u na het lezen van dit Privacy Statement of de al eerder gegeven antwoorden nog vragen over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken? Stuur dan een e-mail naar info@premiumlaserclinic.nl.

 

Klachten over privacy
Mocht u van mening zijn dat wij uw persoonsgegevens op een onbehoorlijke of onrechtmatige wijze hebben verwerkt en wij geen of onvoldoende gehoor hebben gegeven aan uw bezwaren, dan kunt u een klacht indienen bij:

 • Premium Laser Clinic, info@premiumlaserclinic.nl
 • Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijziging van dit Privacy Statement
Premium Laser Clinic behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.